W III kwartale 2017 roku prowadzone są prace polegające na opracowaniu scenariusza oraz projektu wykonawczego dla dostaw i montażu wyposażenia oraz robót budowlanych związanych z aranżacją ekspozycji oraz obsługą muzeum Słowińskiego Parku Narodowego (etap 1).

W muzeum prezentowane będą unikatowe wartości przyrodnicze i kulturowe, objęte ochroną w formie Słowińskiego Parku Narodowego, a także obszaru Ramsar, HELCOM, UNESCO MAB, BirdLife oraz Natura 2000 – PLB220003 Pobrzeże Słowińskie, PLH220023 Ostoja Słowińska, PLB990002 Przybrzeżne Wody Bałtyku. Przesłanką dla ekspozycji wartości kulturowych w obiekcie jest zbieżność idei ekspozycji z historią obiektów wchodzących w skład kompleksu i jego lokalizacja w pobliżu czynnej latarni morskiej w Czołpinie.

Atrakcyjny scenariusz zwiedzania, dedykowany dla określonej grupy odbiorców, umożliwi przygotowanie zwiedzających do świadomego kontaktu z przyrodą Parku. Projektowany nowoczesny kompleks edukacyjny położony jest przy głównym węźle komunikacyjnym, gdzie początek biorą trasy wiodące do cennych i “wrażliwych” siedlisk przyrodniczych, w tym przede wszystkim siedlisk nieleśnych związanych z wydmami. W tym miejscu edukacja nabiera szczególnego znaczenia, zarówno w aspekcie zdobywania wiedzy, ale także kształtowania sposobów zwiedzania właściwych dla obszarów przyrodniczych.

Pokładamy nadzieję, że obiekt, z uwagi na zróżnicowaną i atrakcyjną formę prezentacji informacji o wartościach przyrodniczych i kulturowych obszaru chronionego prawem krajowym i europejskim, zainspiruje zwiedzających do udziału w programie edukacji ekologicznej SPN w centralnej części Parku. Kubatura kompleksu oraz rozwiązania architektoniczne umożliwią obsługę grup edukacyjnych, które wnioskują o udział w zajęciach edukacyjnych. W wyniku realizacji Projektu przygotowana zostanie także oferta dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Planujemy w budynku nr 1 wykonanie nowoczesnych modułów ekspozycji: “Powołanie i organizacja Słowińskiego Parku Narodowego”, “Ekosystemy wód śródlądowych i morskich”, “Jak ukształtował i zmieniał się Bałtyk”, “Piasek i wydmy ruchome”, “Ekosystem – las”, “Ekosystem – torfowiska”, “Krótka historia nawigacji”, “Narodziny latarń morskich”, “Problematyka zasięgu światła”, “Źródła i rodzaje światła”, “Latarnie morskie”, “Radiolatarnie i nowoczesne systemy nawigacyjne”, “Nawigacja we mgle”, “Ratownictwo morskie”, “Historia latarnika”. W budynku nr 1 oprócz ekspozycji stałych powstanie sala projekcyjna, konferencyjna, edukacyjna, zaś w budynku nr 2 sala ekspozycji czasowych.

Powstają pierwsze wizualizacje aranżacji wnętrz, wykonane przez Wykonawcę – Spółkę Ogólnobudowlaną ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki. Będziemy na bieżąco informować o postępie prac w Projekcie.

Print Friendly, PDF & Email