Opis projektu

Celem głównym projektu pn. „Nawigacja w Przyszłość – Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo – Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego” jest utworzenie bazy edukacyjnej (MLiOWPKWS) dla realizacji programu ośrodka edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) uzupełnionego o treści programowe w zakresie ochrony wartości kulturowych obszaru Parku oraz kształtowania postaw prośrodowiskowych.

Cele poboczne:

 • ochrona przed antropopresją siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym; zapewnienie dostępu do oferty edukacji ekologicznej osobom niepełnosprawnym; zwiększenie liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej SPN;
 • wprowadzenie nowoczesnych metod i technik prezentacji informacji o zasobach naturalnych;
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i sympozjów dedykowanym aspektom środowiskowym;
 • kształtowanie postaw prośrodowiskowych mieszkańców otuliny Parku oraz zwiedzających SPN w aspekcie:
 1. podejmowania świadomego działania służącego poprawie stanu środowiska
 2. akceptacji ograniczeń w działalności człowieka, wynikających z celu nadrzędnego –zachowania trwałości ekosystemów
 3. wzrostu przekonania o konieczności ochrony i poprawy stanu Bałtyku
 4. wzrostu przekonania dla inwestowania w odnawialne źródła energii
 5. zwiększenie moralnej odpowiedzialności za negatywne skutki niewłaściwego wykorzystywania przyrodniczo – kulturowego dziedzictwa województwa pomorskiego
 • wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego dla realizacji celów statutowych parku narodowego;
 • rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków (ochrona wartości kulturowych parku narodowego);
 • wzrost jakości usług edukacyjnych i turystycznych w SPN i otulinie;
 • realizacja strategii aktywizacji społeczno-gospodarczej Regionu poprzez promocję dziedzictwa kulturowego związanego z nawigacją i ratownictwem morskim – Szlak Latarń Morskich.
Print Friendly, PDF & Email