Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z gmin będących w otulinie SPN (gminy: Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko, Łeba, Nowa Wieś Lęborska) do udziału w konkursie plastycznym w ramach nowego cyklu „Prezentacja roślin i zwierząt Muzeum SPN w Czołpinie”. Co roku będziemy przedstawiać wybrane gatunki roślin lub zwierząt, które można obejrzeć i poznać zwiedzając ekspozycję Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią w tym roku pracę dziecka oraz formularz zgłoszenia należy przysłać w formie skanu lub zdjęcia na specjalny adres e-mail: konkurs.przedszkole@slowinskipn.pl podany w regulaminie konkursu. Prace należy przesłać w terminie do 30 października 2020r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 listopada 2020 r. (piątek) na stronie internetowej Organizatora, tj. www.slowinski.ppn.gov.pl  oraz na stronie Muzeum SPN w Czołpinie www.poisslowinskipn.pl.  

Rodzice/opiekunowie prawni autorów zwycięskich prac zostaną powiadomieni o zwycięstwie dziecka za pośrednictwem adresu e-mail, z którego Organizator otrzymał pracę do oceny Jury. Warunkiem otrzymania nagrody jest zwrotna odpowiedź w ciągu 7 dni, w której rodzic/prawny opiekun dziecka poda adres do wysyłki nagrody. Niepodanie adresu skutkuje brakiem możliwości przesłania nagrody w ww. Konkursie.

Nagrody tj. gry edukacyjne lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przekazane zostaną zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email